ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก (MACRO-NUTRIENTS)   พืชเมื่อขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการผิดปกติ ดังนี้ – พืชไม่เติบโต ให้ผลผลิตต่ำ ในทางตรงข้ามหากพืชได้รับไนโตรเจนมาก เกินไปจะเกิดอาการเฝือใบ คือใบมีขนาดใหญ่กว่าปกติ จำนวนใบมาก ทำให้พืชออกดอกช้า หรือ ไม่ออกดอก 2. ฟอสฟอรัส (P) พบในดิน ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ และ อนินทรีย์ ดังเช่น กรด นิวคลีอิก ฟอสโฟลิพิด ซึ่งพืชนำใบไปใช้ไม่ได้ จะต้องอาศัยแบคทีเรียในดินย่อยสลายให้เป็นอินทรียสาร เสียก่อนในรูปของ H2PO4 ซึ่งพืชจะใช้ได้ดีที่สุด รองลงมาในรูปของ (HPO4)2-หากเป็น (PO4)3- พืชจะใช้ได้น้อยมาก – NADและ NADPซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องการเคลื่อนย้าย H ATPและ ADPซึ่ง จำเป็นต่อการสร้างแป้งและโปรตีน นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ และโคเอนไซม์บางชนิด ฟอสเฟตมีอยู่ในไซโทพลาซึม 12% ทำหน้าที่เกี่ยวกับ เมแทบอลิซึม อีก 80%อยู่ใน แวคิวโอล จะมีการเคลื่อนย้ายฟอสเฟตจากแวคิวโอล ออกมาทำให้พืชขาดฟอสฟอรัส ตลอดวัฎจักรของพืชหากขาดฟอสฟอรัส จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชผิดปกติ […]

Read More

Chechen leader Ramzan Kadyrov denies claims of an anti gay campaign. He last month that gay people don’t exist in Chechnya: “In Chechen society, there is no such thing as nontraditional orientation,” he said. “Our people have for millennia lived by different rules prescribed by God Almighty and dictated by the moral and ethical norms […]

Read More