Slide background

M.S.K. Fertilizer Co., Ltd.

Slide background

โรงงานปุ๋ย เอ็ม.เอส.เค. โรงงานมาตรฐานระดับ ISO9002/2015

เรารับผลิตปุ๋ยตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐาน ISO9002

โดยได้มาตรฐานและการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

Slide background

ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร ร้านค้า
กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ต่างๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ

M.S.K. Fertilizer Co., Ltd.

บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

คุณ มนูญ ศรีต่ายขำ

ประธานกรรมการ

คุณ สิรามล ศรีต่ายขำ

รองประธานกรรมการ
Slide background

เครื่องจักร และอุปกรณ์

Slide background

อาคารประชุมและนันทนาการ ภายในโรงงาน

Slide background

สินค้าของเรา

M.S.K. Fertilizer Co., Ltd.

บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร ร้านค้า กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ต่างๆ ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ

กิจกรรม