บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

โรงงานของเรา----(51)

ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ มนูญ ศรีต่ายขำ และ คุณสิรามล ศรีต่ายขำ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ตั้งอยู่ที่ 292/9 หมู่ที่ 1 ตำบล กลอนโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี 71260 อาคารโรงงานมีพื้นที่ทั้งหมด 9,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 208 ไร่

โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือต้องการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร ร้านค้า กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังที่กล่าวมา ทำให้ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทาง บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ได้ทำการพัฒนา ทั้งในด้านคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยมีการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้า ในด้านเครื่องจักร ทางบริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ได้มีการพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักร ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดในการผลิต อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามรถในการผลิตให้ได้ในปริมาณที่มากพอกับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมีเครื่องจักร ที่ทันสมัยในการผลิตปุ๋ยเคมีแบบปั้นเม็ดถึง 2 ชุด ในด้านการผลิตบริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ได้มีการวางแผนในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประมาณการผลิตล่วงหน้า และสต๊อกวัตถุดิบหลัก ในการผลิตขั้นต่ำ 20,000 ตัน ไว้ในอาคารตลอดเวลา จึงทำให้เกิดความมั่นคงทั้งในด้านวัตถุดิบ และในด้านการผลิตสินค้าทั้งปี โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบ ในช่วงฤดูการที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งในบริเวณของโรงงาน ชุมชน และสังคมโดยรอบ กล่าวคือได้มีการนำเอาพลังงานความร้อนจาก แก็ส LPG มาใช้ทดแทน พลังงานความร้อนที่ได้จาก การใช้ไม้ฟืน จึงช่วยทำให้ลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มีป่าไม้เหลือไว้ให้กับลูกหลานของเราต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควันไฟ และฝุ่นละอองที่เกิดจากการใช้ไม้ฟืน เป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย

โรงงานของเรา----(10)
ในด้านการกำจัดฝุ่นละอองในกระบวนการผลิต บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ได้มองเห็นความสำคัญของสุขภาพและพลานามัยของ พนักงาน ผู้ที่มาเยื่ยมชมโรงงาน ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน จึงได้มีการลงทุนเกือบ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ในเรื่องการดักจับฝุ่นในระบบการผลิตของบริษัท ด้วยเครื่องดูดและกรองฝุ่นระบบ Bag-fillter ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเก็บกักฝุ่นละอองในการผลิตได้ทั้งหมด จึงทำให้ไม่มีฝุ่นละอองในกระบวนการผลิตของ บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ไปรบกวนประชานที่อยู่โดยรอบบริเวณโรงงาน และยังเป็นการช่วยลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมทางอาการได้เป็นอย่างดี
company-1
ในด้านการบริการ บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริการเป็นอย่างยิ่ง และให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดเพื่อให้ ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเข้ามาใช้บริการของ บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด โดยได้เตรียมความพร้อมไว้ในทุกด้าน ดังที่กล่าวมาข้างต้น และรวมไปถึง กำลังการผลิตที่มากพอกับความต้องการของลูกค้า โดยในปัจจุบันทาง บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด มีกำลังการผลิต เม็ดปุ๋ยเคมีได้ถึง 350 ตันต่อวัน ผสมปุ๋ยเคมีเชิงผส (Bulk Blending) ได้ถึง 250 ตันต่อวัน และมีพื้นที่ในการสต็อกสินค้ามากถึง 3,500 ตารางเมตร ในปัจจุบัน และกำลังอยู่ในส่วนของการขยายพื้นที่อาคารสต็อกสินค้าเพิ่มเติมอีก 2,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขึ้นของธุรกิจในอนาคต ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดจะสามารถสต็อกสินค้าสำเร็จรูปได้มากถึง 50,000 ตัน
company-2
ด้วยประสบการณ์ ความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ จึงเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดี ถึงความพร้อมในทุกด้าน และเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของทาง บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งเกษตรกร ร้านค้า กลุ่มสหกรณ์ ภายในประเทศ และรวมไปถึงความสามารถในการรองรับ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ ที่ประเทศไทยของเรา กำลังจะก้าวเข้าการเปิดเสรี “ประชาคมอาเซี่ยน” ในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย…
Online Drugstore, black cialis kopen, Free shipping, dapoxetine buy online, Discount 10%