ม้าในดาว
ม้าในดาวหลัง
บูม-แคล ม้าในดาว

Boom-Cal ม้าในดาว

 Sol-gel เป็นการสังเคราะห์สารอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการสังเคราะห์โดยทำให้เกิดโครงตาข่ายของสารอนินทรีย์ (inorganic networks) ผ่านการเกิดเป็น sol (colloidal suspension ) ก่อน หลังจากนั้นจะเกิดการฟอร์มโครงตาข่ายไปเรื่อยๆ ได้เป็น gel

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ไม่สูงนัก และได้สารที่มีความบริสุทธิ์และเป็นเนื้อเดียวกัน(homogeneous) มากกว่าวิธี conventional process ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงกว่ามาก ซึ่งอาจมีผลทำให้คุณภาพและประสิทธิ์ภาพของสารละลายลดลงหรือหายไปบางส่วนได้….

Online Drugstore, buy cialis black 800mg, Free shipping, cheap levitra online, Discount 10%