ไคตินนาโน
คุณสมบัติ-500

ไคติน นาโน อมิโนพลัส

ไคติน คืออะไร

ไคติน (Chitin) เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นวัสดุทางชีวภาพ (Biomaterials) มีคุณสมบัติที่ดีในการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable) จึงปลอดภัยกับมนุษย์และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังพบว่า ไคตินยังมีอนุพันธ์ย่อยลงไปอีกคือไคโตซาน (Chitosan)ซึ่งเป็นสารช่วยในการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ รวมทั้งยังช่วยในเรื่องของการต้านทานโรคพืช โดยมีงานวิจัยมากมายรองรับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ

ด้านความปลอดภัยของผลิตภันฑ์

ไคติน นาโน ได้ใช้สารตั้งต้นในการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและเกษตรกรผู้ใช้ โดยได้เลือกวัตถุดิบที่เป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติเป็นแกนหลัก มีตัวทำละลายที่เป็นปลอดสารพิษ รวมทั้งได้เลือกใช้ กรดอะมิโนที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากโปรตีนของสิ่งมีชีวิต ทำให้ทุกส่วนปราศจากสารพิษ และมีคุณภาพที่โดดเด่น

Online Drugstore, buy cialis black 800mg, Free shipping, cheap levitra online, Discount 10%